Cửa đi trượt nâng Aluprof MB 59HS

  • Độ kín khí, lớp 3, EN 12207
  • Độ kín gió: lên đến cấp C3, EN 12210
  • Cách nhiệt: U f từ 1,8 W / (m 2 K)